Team

Festival Committee:

  • Robert Scheck (festival director)
  • Beate Engelbrecht (international coordinator)
  • Anna Seegers-Krückeberg (festival director)
  • Torsten Näser (conception)

Executive Committee:

  • Lisa Baumann
  • Johannes Kohout
  • Kanny Li
  • Judith Schein
  • Janek Totaro
  • Franziska Weidle